صرافی، سیستم صرافي، نرم افزار صرافی

مهم ترین عناوین

صرافی های نوع دوم:
میزان حداقل مبلغ سرمایه اولیه جهت تاسیس این نوع صرافی ها مبلغ بیست میلیارد ریال می باشد.
صرافی های نوع دوم:
میزان حداقل مبلغ سرمایه اولیه جهت تاسیس این نوع صرافی ها مبلغ بیست میلیارد ریال می باشد.
نرخ خرید و فروش اسکناس ارزی در صرافی
برای مشاهده نزخ خریدو فروش ارز در صرافی ارمان حساب به صفحه اطلاعات  کلی مراجعه کنید

نرم افزار صرافی

نرم افزار صرافی

سیستم صرافی ، نرم افزار مخصوص صرافی ها جهت انجام محاسبات و ...

خدمت آرمان حساب :

ارزیابی سهام و یا پروژه ها ، ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستم های مدیریتی و کمک به ایجاد انضباط مالی در بخش های عمومی ، خصوصی و دولتی در سطح کشور می باشد. يکي از مهمترين خدمات اين شرکت ،بررسی مشکلات مشتریان به طبع آن نيازسنجي آنان و ارايه راهکار براي تامين نيازهاي متنوع آنان است . توسعه فعاليتهاي شرکت در راستاي آخرين تحولات فناوري اطلاعات و پاسخگويي به نيازهاي مشتريان و بهبود کيفيت خدمات صورت گرفته است

 • سیستم صرافی

 • نرم افزار صرافی

سیستم صرافی ، نرم افزار مخصوص صرافی ها جهت انجام محاسبات و ..

نرم افزار صرافی

سیستم صرافی ، نرم افزار مخصوص صرافی ها جهت انجام محاسبات و ...

 • صرافی
 • صرافی
 • صرافی

خدمات - نرم افزار صرافی


* طراحی نظامهای مالی ، صنعتی ، بودجه و پیاده سازی آنها
* ارائه و پیاده سازی اتوماسیون مالی واداری (نماینده رسمی فروش گروه نرم افزاری پیوست )
* ارائه خدمات مالی و حسابداری
* خدمات مشاوره ای
* گزارشگری مالی ، تلفیقی وحسابداری مدیریت

 

شرح خدمات:


ارائه خدمات حسابداری:

 • انجام امور حسابداری شرکتهاو موسسات مالی و تهیه گزارشات مربوطه.
 • اداره امور حسابداری مالیاتیارائه خدمات مشاوره ای :

 • حسابداری (مشاوره در انجام عملیات حسابداری )
 • تأمین مالی (اخذ تسهیلات ، اعتبارات و سایر روشهای تامین مالی)
 • مالیاتی( مشاوره و پیگیری پرونده های مالیاتی و ارائه روشهای مناسب جهت حل اختلافات )
 • بیمه( مشاوره و پیگیری پرونده های بیمه ای و ارائه روشهای مناسب جهت حل اختلافات )
 • امور سهام و بورس
 • حسابداری مدیریت(تحلیل اطلاعات مالی موجودو ارائه آن به مدیران جهت تصمیم گیری )تهیه گزارشات مالی
تهیه گزارشات تلفیقی جهت شرکتهای گروه
طراحی نظامهای مالی ، صنعتی ، بودجه و پیاده سازی آنها امور حسابرسی (حسابرسی عملیاتی و حسابرسی داخلی)
بازرسی قانونی
ارائه نرم افزاراتوماسیون مالی وپیاده سازی آن(تعریف حسابها، برقراری ارتباطات بهینه بین حسابها ، فرمها وزیرسیستمها وتنظیم گزارشات سیستم مطابق خواست شرکت)
اصلاح حساب( پیگیری و بررسی اطلاعات موجود جهت اثبات مانده حسابهای ترازنامه)
انجام امورمالی انحلال و تصفیه شرکتها


کلیات نظام های حسابداری مالی و صنعتی بصورت یکجا :

  روش شامل چند مرحله بشرح ذیل می باشد :
  الف– مرحله طرح و تدوین بخشهای مختلف نظام
  ب – مرحله آموزش و آماده سازی
  پ – مرحله اجرای نظام
  ت – مرحله نظارتالف – مرحله طرح و تدوین بخشهای مختلف نظام

  این مرحله شامل بخشهای زیر می باشد:
  بخش اول – شناخت
  بخش دوم – طراحی حسابها
  بخش سوم – سازمان امور مالی
  بخش چهارم – آئین نامه ها و دستورالعملهای مالی
  بخش پنجم – روشهای گردش عملیات
  بخش ششم – گزارشات مدیریت


بخش اول – شناخت

  دراین بخش به اختصار به تشریح محتویات نظامهای موجود که حاوی اطلاعات کاملی در خصوص چگونگی انجام فعالیتهای تولیدی ،خدماتی ،بازرگانی ،امور اداری و مالی و نارسائیهاو کمبودهای مرتبط با مسائل مالی که در زمان انجام شناخت صورت گرفته پرداخته می شود.


بخش دوم – طراحی حسابها

  اجزاء تشکیل دهنده این بخش عبارتند از :
  الف – مقدمه
  ب – جدول و فهرست حسابها
  ج – تعریف حسابها و روش ثبت حسابداری


بخش سوم – سازمان امور مالی

  در این بخش ساختار و نمودار سازمان امور مالی شرکت ووظایف دوایر مالی بطور مستقل و درارتباط با یکدیگر و با سایر دوایر و همچنین شرح وظایف مشاغل مالی مشخص می گردد . رئوس وظایف دوایر عملیاتی ( از بعد نظامهای مالی ) نیز تشریح می گردد.


بخش چهارم – آئین نامه ها و دستورالعملهای مالی

  در این بخش آن دسته از آئین نامه و دستورالعمل هائی که بنحوی در کیفیت عملیات حسابداری و انجام امور مالی موثر واقع می شوند ، تنظیم و ارائه می گردد.


بخش پنجم – روشهای گردش عملیات

  در این بخش مجموعه ای از روشهای صحیح و منطقی گردش عملیات و اسنادو مدارک مرتبط با عملیات مالی شرکت و مبانی ثبت و نگهداری آنها بطریقی طرح و تنظیم خواهند شد که اعمال اصول کنترلهای داخلی و فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت ثبتهای حسابداری مالی و صنعتی امکان پذیر گردد که این بخش شامل حسابداری مالی ، نقدینگی، خرید، تدارکات، انبار، فروش،حقوق و دستمزد،اموال، صنعتی و بودجه بوده وبه قسمتهای زیر تقسیم می شوند :

  الف – مقدمه
  ب – مفروضات و نمودارهای گردش عملیات
  پ – فرمها و دفاتر مورد استفاده در روشها همراه با دستورالعملهای مربوطه


بخش ششم – گزارشات مدیریت

  دراین بخش گزارشات مدیریت به انضمام دستورالعملهای تهیه و تنظیم گزارشات ارائه می گردد.


  سه مرحله بعدی با توجه به وضعیت شرکت در محدوده زمانی مشخص به حضرتعالی ارائه می گردد.


روش طراحی بخش به بخش نظامهای مالی :
در این روش نظامهای حسابداری مالی و صنعتی به مجموعه های کوچکتری تقسیم می شوند ، که بطور مجزا قرارداد برای آنها تنظیم و ارائه می گردند:
مجموعه اول – نظام حسابداری مالی
مجموعه دوم – نظام دریافت وپرداخت
مجموعه سوم – نظام خرید ،تدارکات و انبار
مجموعه چهارم – نظام فروش
مجموعه پنجم – نظام حقوق و دستمزد
مجموعه ششم – نظام حسابداری اموال وجمعداری
مجموعه هفتم – نظام حسابداری صنعتی و بودجه


مجموعه نظام حسابداری مالی :

سیستم مالی درشرکت نقش کنترل کننده ، ثبت کننده اطلاعات وگزارشگری مالی را دارد . این نظام با کلیه سیستمهای انبار ، خرید ، فروش ، نقدینگی ،اموال و... ارتباط دارد زیرا سایر سیستم ها به نوعی عملیات تبدیل اطلاعات به واحد پولی قابل افشا را بعهده دارند .
سیستم حسابداری مالی بر اساس روش عدم تمرکز طراحی خواهد شد بدین ترتیب که واحدهای امور مالی (شامل موارد فوق الذکر)هریک سند حسابداری مربوط به خود راصادر نموده و حسابداری مالی پس ازتایید ثبت مینماید .در این مجموعه مراحل چهار گانه در روش اول به مورد اجراء گذاشته می شود و مرحله طرح و تدوین شامل بخشهای ذیل می باشد:
بخش اول – شناخت
بخش دوم – حسابها
بخش سوم – آئین نامه ها و دستورالعملهای مالی
بخش چهلرم – روشهای گردش عملیات
بخش پنجم – سازمان امور مالی


مجموعه نظام حسابداری نقدینگی :

این سیستم عملیات کنترل ورود وخروج نقدینگی را برعهده خواهد داشت وشامل کنترل حسابهای بانکی ، صندوق ، تنخواه گردانها ، چکهای صادره ودریافتی، اسنادتضمینی(صادره ودریافتی ) واوراق بهادار میباشد .
کلیه بخشهای فوق همانند مجموعه اول بوده با این تفاوت که فقط در مورد حسابهای دریافت و پرداخت بحث می گردد و مراحل چهار گانه روش اول نیز اجراء می گردد.

مجموعه نظام خرید وتدارکات کالا و انبار:

پس از برنامه ریزی اولین گام انجام فعالیت شرکت خرید کالا ودریافت آن میباشد . سیستم خرید بطریقی طراحی خواهد شد که ضمن هماهنگی با سایر سیستم ها موارد زیر را در بر می گیرد :


الف – ایجاد کنترل های داخلی به نحویکه مدیریت با اطلاعات کامل اقدام به تصویب خرید ها نموده و درمواقع لازم از چگونگی نحوه خرید اطلاع حاصل نماید .
ب - انجام خرید اقتصادی بنحویکه میزان خرید با توجه به نیاز وبرنامه ریزی صورت گرفته و از پرکردن غیر ضروری انبارها و کمبود هنگام نیاز جلوگیری بعمل آید .
پ - انجام خرید مطابق آیین نامه های شرکت وقوانین کشور و... صورت گرفته ومدیریت اطمینان حاصل نماید که روشهای مربوط به خرید داخلی وخارجی مورد نظررعایت میشود .
بعد از انجام عملیات خرید وورود کالا به شرکت ، نگهداری اقلام در انبار وکنترل موجودی حائز اهمیت است .
این سیستم کنترل کالای در جریان مربوط به شرکت را بر عهده خواهد داشت وشامل روشهای زیر خواهد بود
- روش رسید جنس درانبار
- روش صدور اقلام از انبار
- روش رسید جنس درانبار
- روش برگشت اقلام به انبار از تولید
- روش ارسال وبرگشت اقلام امانی
- روش انبار گردانی
کلیه بخشهای فوق همانند مجموعه اول بوده با این تفاوت که فقط در مورد حسابهای انبار بحث می گردد. و مراحل چهار گانه روش اول نیز اجراء می گردد.


مجموعه نظام حسابداری فروش :

آخرین مرحله از انجام فعالیتها ، فروش محصول تولید شده میباشد . در سیستم فروش موارد زیر در نظر گرفته خواهد شد :
ایجاد کنترلهای داخلی ، به نحویکه فروش مطابق قوانین کشور ومقررات داخلی شرکت انجام شود (نرخ مصوب ، نوع فاکتور وکسورواضافات مربوطه و...)
برنامه ریزی صحیح بنحویکه اطلاعات لازم جهت چگونگی مقادیر فروش در دوره بعد در اختیار مدیران قرارگرفته و ایشان مقادیر مورد نیاز را تولید نمایند .
تهیه روش درخواست کالا وروش انعقاد قرارداد یا صدور فاکتوروتهیه فاکتور مرجوعی
کلیه بخشهای فوق همانند مجموعه اول بوده با این تفاوت که فقط در مورد حسابهای فروش بحث می گردد و مراحل چهار گانه روش اول نیز اجراء می گردد.

مجموعه نظام حقوق ودستمزد :

این سیستم با دریافت اطلاعات پرسنلی وکارکرد طی ماه محاسبات حقوق ودستمزد را انجام داده و با تهیه لیستهای مربوطه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را برعهده دارد .
کلیه بخشهای فوق همانند مجموعه اول بوده با این تفاوت که فقط در مورد حسابهای حقوق و دستمزد بحث می گردد و مراحل چهار گانه روش اول نیز اجراء می گردد.

مجموعه نظام حسابداری اموال و جمعداری :

این سیستم گردش عملیات مربوط به دارایهای ثابت شامل خرید وایجاد ، فروش وواگذاری ، اسقاط و محاسبات استهلاک را برعهده دارد و در برگیرنده موارد زیر است :
روش خرید وایجاد داراییهای ثابت
روش نقل وانتقال داراییهای ثابت
روش واگذاری واسقاط
روش محاسبات استهلاک
کلیه بخشهای فوق همانند مجموعه اول بوده با این تفاوت که فقط در مورد حسابهای نحوه تحصیل و واگذاری اموال بحث می گردد و مراحل چهار گانه روش اول نیز اجراء می گردد.


مجموعه نظام بودجه و حسابداری صنعتی:

نظام بودجه عملیاتی به منظور پیش بینی ، برنامه ریزی و کنترل فعالیتهای شرکت تنظیم خواهد گردید به نحویکه :
برنامه تولید محصولات بر اساس امکانات تامین مواد اولیه ، ماشین آلات و نیروی انسانی و همچنین امکانات فروش تعیین گردند .
امکان سنجش مسئولیتها وکنترل عملکرد مراکز هزینه از طریق مقایسه مستمر عملکرد واقعی با استاندارد ها فراهم می گردد.
فعالیتهای حاصل از استاندارد ها وعملکرد واقعی شرکت تعیین کننده میزان کارایی ، صرفه جویی وهماهنگی عملیات بوده ونهایتا" مبنای سنجش مسئولیت شرکت قرار خواهد گرفت .
نظام بودجه های نقدی وسرمایه به منظور پیش بینی وضعیت نقدینگی شرکت و برنامه ریزی در مورد طرحهای توسعه و سرمایه گذاری ، طراحی و ارائه خواهد گردید .درحسابداری صنعتی عوامل بهای تمام شده کالا (در هر شکل چرخه تولید ) را مورد نظر و کنترل قرارخواهد داد.لذا خروجی سیستم موارد زیر خواهد بود:
- بهای تمام شده واحد محصولات هر دایره
- تعیین انحرافات اقلام بهای تمام شده کالا
- کنترل جریانات هزینه وضایعات در مراحل ساخت
در این مجموعه نیز مراحل چهار گانه روش اول به مورد اجراء گذاشته می شود ومرحله طرح وتدوین شامل بخشهای زیر می باشد :
الف – کلیات
ب – حسابها
پ – روشهای گردش عملیات
ت – سازمان حسابداری صنعتی

کلیه بخشهای فوق همانند مجموعه اول بوده با این تفاوت که فقط در مورد حسابهای بودجه و صنعتی بحث می گردد.

آخرین بروزرسانی ( شنبه, 26 فروردین 1391 ساعت 12:40 )  

سیستم صرافی

سیستم صرافی ، نرم افزار مخصوص صرافی ها جهت انجام محاسبات و ..

درباره ما

شرکت آرمان حساب پویا در سال 1383 در تهران به ثبت رسیده است. هدف از ایجاد این شرکت ارائه خدمات مالی شامل انجام عملیات حسابداری وحسابرسی، ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مالی ومالیاتیصرافی ارمان حساب

خدمات مالی

سیستم صرافی ، نرم افزار مخصوص صرافی ها جهت انجام محاسبات و ...

سیستم صرافی ، نرم افزار مخصوص صرافی ها جهت انجام محاسبات و ...

سیستم صرافی ، نرم افزار مخصوص صرافی ها جهت انجام محاسبات و

مجموعه قوانین و مقررات کشور

شما اینجا هستید: صفحه اصلی خدمات

قیمت ارز در صرافی

هدف از ایجاد این شرکت ارائه خدمات مالی شامل انجام عملیات حسابداری وحسابرسی، ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مالی ومالیاتی ، اصلاح حساب ، طراحی نظامهای های مالی ، انجام رسیدگیهای ویژه مالی ، ارزیابی سهام و یا پروژه ها ، ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستم های مدیریتی و کمک به ایجاد انضباط مالی در بخش های عمومی ، خصوصی و دولتی در سطح کشور می باشد

خدمات مالی

سیستم صرافی ، نرم افزار مخصوص صرافی ها جهت انجام محاسبات و ...

سیستم صرافی ، نرم افزار مخصوص صرافی ها جهت انجام محاسبات و ...

سیستم صرافی ، نرم افزار مخصوص صرافی ها جهت انجام محاسبات و

لیست مشتریان

 • صرافی بانک ملی
 • صرافی سپهر
 • صرافی بانک ملي
 • صرافي رفاه
 • صرافي اقتصاد نوين
 • صرافي صادرات
 • صرافي پاسارگاد
 • صرافی صنعت و معدن
 • صرافی گاندی